Lehetséges megoldás vállalkozása pénzügyi helyzetének stabilizálására vissza nem térítendő támogatás igénylése.
És ezt hogyan teheti? Pályázzon!

Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban

A pályázat részletei

Pályázati kód: VEKOP-8.3.2-18

A Pályázat célja
A pályázat elsődleges célja, hogy a fiatalok számára közvetlen módon munkahelyet teremtsen, valamint az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulását elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítse, mellyel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése érhető el.

A Pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • Azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régión (Budapest, Pest megye) kívül megvalósuló fejlesztések

Jogi forma szerint:

 • Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 • Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek,
 • Szövetkezetek.

Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázók részére:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; vagy a törzstőke legkisebb mértéke alá csökkent.
 • amelynek a projekt elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
 • amely a jelen pályázatra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.
 • amellyel szemben Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • mely támogatást igénylő partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen pályázat keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban.
 • aki vagy amely egyéni vállalkozó a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti évben KATA bevallással rendelkezik, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a KATA hatálya alatt áll.
 • nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes

Támogatható tevékenységek köre
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek köre

 1. Gyakornokok foglalkoztatása
 2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

  Feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél.
 3. Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása pl. vállalatirányítási tevékenységek (könyvelés, bérszámfejtés) arányosított költségei.
 4. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Az 1-4. pontban megfogalmazott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása.
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése.
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.


Gyakornokkal szemben támasztott feltételek

 1. 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában,
 2. Iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket (felvonóellenőr, közművelődési szakember I., mozgólépcső ellenőr, okleveles adóellenőrzési szakértő, okleveles forgalmiadó-szakértő, okleveles jövedelemadó-szakértő, okleveles nemzetköziadó-szakértő, rendészeti szervező)
 3. A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 4. Felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 5. A támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve ha a munkaviszony legfeljebb 30 nappal előzi meg a támogatási kérelem benyújtását.
 6. A gyakornok a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.

A kevésbé fejlett régiók (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a Közép-Magyarországi régió területén.

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 1. Gyakornokok foglalkoztatása esetében: Havi munkabérének a foglalkoztatás (9 hónap) és továbbfoglalkoztatás (4,5 hónap) teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot (2018. évben a bruttó 180.500 forintot), de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 300.000 forintot. Azaz az egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg legalább bruttó 180.500 forint, de legfeljebb bruttó 300 000 forint összesen legfeljebb 9 hónapig.
 2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása esetében: A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében az elszámolható költség összege kapcsolattartónként maximum havi bruttó 80.000 Ft a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.
 3. Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához:
  1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (gyakornok munkakörének betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) gyakornokonként legfeljebb 300 000 forint erejéig.
  2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek: A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez. A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át.
 4. Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához: A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez. Az építéshez kapcsoló költségek nem haladhatják meg a beruházási költségek (3. és 4. pont összesen) 10%-át.
 5. Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása: Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a segítés ideje alatt, teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig.

A projekt megkezdésének időpontját legkésőbb 2019. január 31. napjáig szükséges tervezni.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2020. július 31-ig.

Kötelező vállalások

Vállalás Célérték Célérték elérés időpontja
A gyakornok teljesítményértékelése min. 1 Továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejárta a projekt fizikai befejezésekor vagy a fenntartási időszakban.


Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 300 000 Ft, de maximum 10 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80 %-a.

Fenntartási kötelezettség
KKV-k esetében a fenntartási időszak 3 év.

Előleg
A maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 5 millió Ft.

Önerő
A támogatást minimum 20% önerővel ki kell egészíteni, azaz a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, amely nem lehet kevesebb, mint az igényelt támogatás 20%-a.

A pályázatok benyújtása 2018. augusztus 3-tól 2018. november 30-ig lehetséges.